wz
Martin Jiří Tlustý - osobní stránka
úvod      devitalizace   práce v Anglii      CV    rodina   odkazy
dolů
Má rodina
Tato část je -logicky- určena hlavně příbuzným a známým, které zajímají věci jako rodinné fotky.
 
 • Má žena  -   Dr. Kateřina Tlustá
 • Můj táta  -   Prof. Dr. Ing. Jiří Tlustý, P.E., DrSc.
 • Má matka  -   Vlasta Tlustá
 • Má 1. dcera  -   Nikola Tlustá
 • Má 2. dcera  -   Mgr. Marika rozená Tlustá
 • Můj bratr  -   Ing. Jan Tlustý
 • Má sestra  -   Doc. Eva rozená Tlustá
 • Můj 1. vnuk  -   Matěj
 • Můj 2. vnuk  -   Theodor
 • Má kočička a rybičky
 • Mé rostliny
 • Mé auto
 • Můj byt
 • Mí předkové    Stromy života

  Má žena

  Má žena, PaedDr. Kateřina Tlustá, rozená Hajdovská, má unikátní hlas i hudební talent. Umí podat strhujícím způsobem tradiční i lidové písně, jak české nebo ukrajinské, tak židovské (většinou ve "svatém" jazyku Bible - hebrejštině, ale i v ladinu a jidiš), které interpretuje se svým bratrem Lesikem Hajdovským - prohlédněte si jejich web nebo klikněte rovnou na obálky jejich CD a můžete slyšet 50 ukázek těchto písní.
  Web hudební skupiny ESTER        

          
       
     

  Pokud byste je mohli pozvat na koncertování, bylo by to určitě požehnáním pro vás (slyšet v původním znění nádherné písně jako "Hodu l´Adonaj, ki Tov, ki le Olam Chasdo", při které před téměř 3000 lety novostavbu chrámu v Jeruzalémě "naplnila Hospodinova sláva" - viz 2.Pa 5:13-14 nebo nepřátelé pobili sami sebe - viz 2.Pa. kap. 20 verše 21-23 a CD s hvězdou), tak pro celou naši rodinu.

  Káťa začíná vytvářet i svůj osobní web, kam umísťuje například své literární výtvory.


  Káti poselství z 11.11.2011:

  Bůh nám dal tělo, duši a ducha, abychom je aktivně používali. Boží láska k nám neustále promlouvá – a slyšet Její hlas – znamená používat těchto darů.

  Máme privilegium ptát se a poslouchat odpovědi, svěřovat se Mu, konverzovat s Ním… Přijímat Jeho Lásku a péči, ale i Jeho řád, zákony, soudy a rozhodnutí.


  Bůh je náš Stvořitel a Otec. Nevěřit v Něj, v Jeho láskyplný vztah k nám, to je jako kdyby vlastní děti nevěřily v existenci a lásku svých rodičů. A nekomunikovat s Ním – to je jako kdyby děti nemluvily s vlastními rodiči.


  Bůh nás ke svému životu nepotřebuje, to my -  potřebujeme Jeho. My jsme Boha nestvořili, to On stvořil  nás. My neumíme vdechnout život ani mouše, natož člověku, ale On – je Dárcem našich životů, je Stvořitelem a milujícím Otcem. A co víc, sám nám říká ve svém psaném Slově – v Bibli - a prokazuje nám to ve svém Synu Ježíši i svým Duchem, že nás vždy miloval a stále miluje. Nemusel by nás milovat, ale On to chce! Chce nás milovat, dal nám věčný život a rady, jak žít. Nemusíme žít podle Jeho rad, když nechceme, protože nám dal svobodnou vůli. Bůh nikoho nenutí. v tom je naše svoboda.  


  Bůh nám ukázal, že existuje život, a to život věčný, ale i jeho opak – neživot, věčná smrt. Ukázal nám a stále ukazuje, co vede k tomuto životu a co ke smrti. Víra v Něj a v to, co říká, je podobná jako víra dětí v to, co jim řeknou rodiče. Nemohu nebo nedokážu si to ověřit, ale věřím, důvěřuji. Vím, že mě tato důvěra zachová při životě. Když se malé dítě naklání nad propastí a rodič na něj zakřičí : Zpátky! – pak uposlechnutí rovná se záchraně života a neuposlechnutí - znamená smrt. Podobné je to s Bohem a s námi. Jdeme-li špatnou cestou, cestou hříchů, náš Otec na nás volá: Zpátky, mé dítě, obrať se ke Mně! Je jenom na nás, zda uposlechneme. Vše, co potřebujeme, je víra, láska, poslušnost.


  Všechno podstatné, co potřebujeme, máme od Boha. Nazí se rodíme a nazí umíráme, nazí stojíme také před Bohem. Mu Ho neoslníme tím, jaké máme hmotné bohatství, ale ani svou chudobou, ani tím, co všechno jsme nastudovali a vybudovali, ani tím, když neznáme a neumíme skoro nic.  Máme knihu všech knih, Bibli, psané slovo Boží. Máme Boží přítomnost, Jeho nekonečnou lásku i zákon, jeho trvalý zájem a péči o každého osobně. Každý den můžeme vnímat, co nám Bůh říká.

  Někdo si možná řekne: Já přece věřím v Boha a věřím v Krista. To nestačí? Ne! To nestačí! Protože i ďábel věří v Boha a v Krista – a přesto víme, že je veskrze špatný a že to s ním nakonec velmi zle dopadne, protože skončí v ohnivém jezeře.


  Micheáš 6:8:

  Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá:
  jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.


  Bůh k nám mluví - např. skrze náš život, události, rodinu, školu, zaměstnání, skrze vesmír, přírodu a její tvorstvo a úkazy, skrze lidi – co říkají, dělají, jak se jim daří, jak jim můžeme být bratrem a sestrou. Promlouvá k nám skrze naše tělo, nemoci, zdraví, bolesti i radosti, skrze naše city, vnímání a tušení, skrze naši duši i ducha. Bůh k nám promlouvá skrze vše, čím jen může. Mohou to být i věci, hudba, obrazy a umění vůbec, příběhy, knihy, filmy, rádio, televize, počítač, internet atd. Jenom pozorně, s pokorou a vnitřním ztišením naslouchejme.Hledejme Ho, obracejme se k Němu, pravému zdroji moudrosti, lásky a pravdy.


  Bůh k nám může promlouvat i bezprostředně svým Božím Duchem – nejen skrze něco nebo někoho. Neustále nás vyzývá: Slyš! Máme se ztišit a naslouchat.


  Nebojme se Ho hledat, i když jsme k víře nikdy nebyli vedeni. Nebojme se Ho, ani když jsme hříšní a víme, že jsme spáchali mnoho zlého. Bůh nám chce a dokáže odpustit. On pozná pravé pokání, před Ním jsme jako nazí a neoklameme Jej žádnou lží – protože On hledí přímo do našeho srdce.

  Bůh nás tak miloval, že poslal na svět svého jednorozeného Syna Ježíše Krista, aby žádný, kdo v Něj věří, nezahynul, ale měl život věčný.  (Jan 3:16)


  Nesmíme ale poslouchat – a už vůbec ne následovat - to, co je zlé, protiboží, co je ďábelskou nápodobou Boha.


  Jsou lidé, kteří vůbec nepřemýšlejí, jen pasivně přijímají to, co se jim nabízí - že žít se má jen pro tento náš krátký život. Řídí se heslem „Žít a užít!“, žijí jen pro hmotné věci a různé zážitky. Jsou lidé, kteří si zakládají na své vlastní důležitosti a pěstují svou pýchu. Jsou lidé, kteří tvrdí, že věří jen sami v sebe. Ti všichni žijí v klamu a stali se otroky velkých lží.


  Jedna velká lež a lest, které podléhá v dnešní době mnoho lidí, je víra v cosi, ne v konkrétního milujícího Boha, ale v jakousi všezahrnující duchovně-filosofickou směsici, která obsahuje pravdu i lež dohromady. Tito lidé jdou za duševními a duchovními zážitky, krmí jimi své věčně nenasycené ego - ale je jim vzdálena skutečná pravda, poslušnost, pokání, oddanost, bratrská láska, pokora, následování. Místo k Bohu, se obracejí k různým silám, dokonce i protibožským, ďábelským, mnohdy – aniž by si to plně uvědomovali.

  Je to směr, který lidi duchovně i duševně – a mnohdy i fyzicky – zdánlivě naplňuje, avšak vede je po bludných cestách plných lží a nápodoby skutečné pravdy a  v důsledcích tak kráčejí do temnot, nikoli do světla.


  Podobné svody a klamy měl na mysli apoštol Petr, když vyzýval: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ (Skutky 2:40)


  Tyto lži a lsti jsou staré jako svět a jejich autorem je otec lži - ďábel. Ten není jen součástí nevinných pohádek a bájí, ale je zlou realitou, která na duchovní svět neustále útočí, až do té chvíle, kdy bude navždy poražen a spolu s ním všichni jeho příznivci a následovníci. Ďábel nenávidí Boha, ví, že bude nakonec zničen, ale do té doby se snaží Boží dílo kazit. Je třeba vědět, jaký je – že je to lhář a napodobitel Božího díla. Od začátku stále používá podobných triků. Míchá pravdu a lež, převléká se za „anděla světlosti“, svádí a intrikuje. Miluje temnotu – v tom duchovním slova smyslu. To, co je v jádru odporné, lakuje narůžovo, činí to atraktivním a naopak to, co je v jádru krásné, se snaží člověku zošklivit.


  Bůh nám daroval život – ale nejen ten dočasný, smrtelný, ale hlavně život věčný. U koho, kde a s kým ho prožijeme? Tělesnou smrtí zdaleka nic nekončí. Před Božím soudem staneme jednou všichni, ať v jediného Boha věříme nebo ne. Tam už nám nepomůže žádná lež, žádná výmluva.


  Tento náš dočasný život je sice krátký, ale rozhodujeme v něm o celé své budoucnosti. Neodkládejme své rozhodnutí někam do budoucna, třeba až na „příští životy“, protože my jsme za svůj život plně zodpovědní už dnes – a právě teď o něm rozhodujeme.


  Ty, kdo čteš tyto řádky a víš, že ještě zcela nepatříš Bohu, našemu milujícímu a spravedlivému Otci, že jsi ještě vědomě a plně nepřijal lásku a oběť Ježíše Krista a nevydal jsi Mu zcela svůj život, zachraň se tím, že budeš hledat pravdu a nedáš si pokoje, dokud nenajdeš jedinou Cestu, Pravdu i Život.


  Nevěř tomu, že Bůh není a nevymlouvej se, že existuje mnoho náboženství, že je mnoho Pravd a Cest, že Bůh se nachází ve tvé vlastní vůli a vědomí, že ty sám jsi vlastně Bůh, nebo že Bůh není konkrétní Osoba, že nemá žádná pravidla, žádný zákon a že je to vlastně všechno určitě nějak  jinak“..…


  Prosím, hledej poctivě pravdu, slyš Boha, mluv s Ním a očekávej odpověď. Přijmi dar víry – ještě dnes, dar záchrany, jako dar Boží lásky, který si nikdo nezasloužíme, ale přesto je nám nabízen. Čti Bibli a používej jejích rad. Používej i daru přemýšlení a daru možnosti rozmlouvat s Bohem, ptát se Ho na všechno. Podívej se, prosím, důkladně na osobu jménem Ježíš Kristus, který o sobě říká: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Neodkládej to na později, vždyť nikdo nevíme, co bude zítra. Obrať se právě teď k Bohu a řekni Mu, že lituješ svých hříchů, že Jeho dar víry přijímáš, že právě od teď chceš žít s Ním a podle Něj. Prosím…


  Káťa


  Můj táta:

 •  
  Můj táta, Prof. Dr. Jiří Tlustý, P.E. (5.1.1921 v Praze - 20.10.2002 Gainesville; z Čech má ještě tituly Ing. a DrSc.) emigroval v r. 1971 do Kanady a v r. 1980 do USA.
  Přispěl značně k přesnosti, rychlosti a výkonnosti obráběcích strojů, a tím všech výrobních odvětví, neboť na výrobě dalších výrobních strojů se podílejí i obráběcí stroje. Jeho první zásadní prací byla revoluční "Teorie samobuzených kmitů u obráběcího stroje", kterou vypracoval ve svých 30-33 letech. To, že od té doby neztratil vedoucí úlohu v tomto oboru, se projevilo hmatatelně např. v tom, že v r. 1995 vyvinul nejpřesnější obráběcí stroj na světě obrábějící s přesností 1 milióntiny cm (čili 1 stotisíciny mm). Ve svých 80 letech v r. 2001 pracoval ještě na "5 úvazků": jako univerzitní profesor na University of Florida, ředitel Centra pro výzkum obráběcích strojů, prezident MLI, spisovatel a organizátor a předseda konference NAMRC. Byl stále uznávaným odborníkem "na slovo vzatým".
  Dovolím si říci, že byl ve svém oboru takovým "Fortýnem" (který také již ve 27 letech učinil revoluční objev "devitalizaci nádorů").
  Viz též heslo Jiří Tlustý v encyklopedii Wikipedia.

  Kondolence a vzpomínky na tátu, které shromažďuje na stránkách Strojní fak. Univ. of Br. Columbia Prof. Yusuf Altintas a ZDE


     Tátova společnost Manufacturing Laboratories, Inc., zal. 1985
  5/2001: Táta předsedá 29. North American Manufacturing Research Conf. - fotky


  5/2001: "Prof. J. Tlustý, Memories and Views" -"Vzpomínky a dojmy" monografie o tátovi sestavená Prof. Yusufem Altintasem a 25 dalšími bývalými tátovými studenty a kolegy, dnes také již slavnými profesory a odborníky. (1 MB)
  Všech těchto 26 odborníků o něm píše dost nevybíravou chválu jako:
 • "Profesor Tlustý je považován za celosvětově proslulou legendu ve výzkumu a vývoji obráběcích strojů ... k němuž přispěl více, než kdokoli jiný v minulém století", "Je to nejenergičtější a nejinovativnější inženýr, jakého jsem potkal během celého života, .. aplikuje své legendární inženýrské dovednosti a metody" (Prof. Y. Altintas, U. of Br. Col., CA, ASME f., Active CIRP Member),
 • "génius jako inovátor a vývojář" (Prof J.Peters, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium),
 • "je to nejznalejší osoba na zemi ve své profesi", "nejinteligentnější člověk, jakého jsem v životě potkal" (Prof. E.A. Orady, Ph.D., Coordinator of Manuf. Eng. Program, U. of Michigan, AMSE President),
 • "nikdy jsem neviděl podobný talent" (Trevor Jones, P.E., Chief Technical Officer, CRS Robotics Corp.),
 • "ikona pro každého inženýra" (Dr. Wieslaw Zaton),
 • "Je visionář s opravdu význačným vlivem na celý průmysl obráběcích strojů" (Prof. Scott Smith, M.S., U. of N. Carolina, US CIRP Corresponding Member, ASME & NAMRI Member),
 • "jsem stále ohromován hloubkou a šíří jeho znalostí ...Je to bez pochyby nejlepší inženýr, jakého jsem kdy poznal", "sledoval jsem ohromeně jak přicházel přednášet jen s kusem křídy a řešil komplikované derivace a složité problémy bez jakýchkoli poznámek a pomůcek" (Prof. John Ziegert, Ph.D., Machine Tool Research Center, University of Florida) . . .
  Zdroj:    

  Tátu v USA nazývají též " father of high-speed machining"
  a "pioneer in machine tool measurement"

  Tátovy publikace   dle   http://mtrc.me.ufl.edu/Publications/Jiri%20Tlusty.html

  8/1999: kniha Manufacturing Processes and Equipment, vydaná v Prentice Hall

  1/1969 : kniha Machine Tool Structures, vydaná v Prentice Hall • Ocenění:
  Od roku 2003 se v USA uděluje již cena pojmenovaná po tátovi "Society of Manufacturing Engineers' Jiri Tlusty Outstanding Young Manufacturing Engineer Award" (letos 12 nejlepším inženýrům), což je asi ještě větší ocenění tátovy práce, než když dostával ceny on sám;  
  (viz 8 Academic Recipients + 4 Industry Recipients v r. 2003
  a Prof. Jeffrey Herrmann selected to receive Jiri Tlusty Award.)
  .
  1999: Udělení ASPE Lifetime Achievement Award za celoživotní práci
  1997: Udělení ASME W.T.Ennor Manufacturing Technology Award
  1990:
  Udělení ASME Blackall Award
  1980:
  Udělení ASME Centennial Medallion
  1979:
  Udělení SME Gold Medal
  1968: 11.1. Udělen VR ČVUT titul DrSc.. za práci "Statická a dynamická tuhost rámu obráběcích strojů, kriteria a metody"
  1958: 14.11. Udělen VR SF ČVUT titul CSc. za práci "Samobuzené kmity v obráběcích strojích"
  1954: Udělení Státní ceny za "vypracování obecné teorie vzniku samobuzených kmitů, vyskytujících se při obrábění na strojích"
  (s RNDr. Ladislavem Špačkem a Ing. Milošem Poláčkem)

  (o oceněních viz str. 5)

  V následujících univerzitách a organizacích táta přednášel a vedl výzkum
  (kromě ČVUT, kde studoval):

                                                                     .

  Na UMIST (v Manchesteru) tátu pozval Ministr technologie UK Tony Benn.

  Táta předsedá 29. North American Manufacturing Research Conference,
  22.-25. května 2001, v University of Florida Hotel and Conference Center, Gainesville, Florida;
  1. foto = hlavní referát celé konference; plus 1 fotka z domova (každá fotka jde zvětšit):

                             

    zaměstnanci Strojní fakulty UFL


  Fotky z monografie (1MB) o tátovi:
                                                                                


        Počasí v Gainesville


  Automatická rešerše na 
  www.zoominfo.com, totéž zde


  Tátův bývalý byt na pláži v St.Augustine a dům v Gainesville na Floridě:
  (Street view v Googhle maps)
  www.mjt.wz.cz/father-flat-house.htm
  Též: www.oceanhouserentals.com
  Kaple UF panorama

  VÚOSO:
  1. úterý v měsíci 17:00 za Libeňským zámečkem - hřiště METEOR, za ním hotel pro fotbalisty

  1 z nejbližších spolupracovníků táty, Prof. Ing. Jaromír Zelený, CSc,
  221 990 912, 605 205 912, j.zeleny@rcmt.cvut.cz

  Vyšlo v MM 11/2008, 18. listopadu 2008; Roman Dvořák:
  Ing. Jaromír Zelený v Síni slávy strojařů: "Výzkumníkem tělem i duší"

  www.mmspektrum.com/sin-slavy

  Má matka

  Má matka Vlasta Tlustá
  (rozená Krákorová, 4.7.1926 Praha-19.11.1999 Praha)
  byla talentovaná malířka a "nejlepší matka na světě".  Přes svůj talent neměla máma nikdy žádnou výstavu.
  Proto se ji pokouším postupně vytvořit alespoň zde:

  (chronologicky).

  Studovala v atelieru Cyrila Boudy, který o ní řekl, že je jeho nejtalentovanější žákyně.
  Vždy chtěla malovat.
  Měla ale brzy 3 děti a pak pracovala jako učitelka výtvarné výchovy na ZDŠ
  . Celou dobu se utěšovala tím, že má pořád ještě čas, když Grandma Moses také začala s malováním až ve svých 76 letech a přesto stihla udělat velké dílo.
  Nakonec začala opravdu malovat když šla do důchodu a to na desky o formátu totožném se školní tabulí, na který si zvykla, když celé roky kreslila dětem na tabuli.
  Naneštěstí ale nežila do 101 let jako Grandma Moses.
  Její talent zdědila její vnučka Marika. Možná se jednou dočkáme jejich společné výstavy.

  Mini-výstava Vlasty Tlusté (každý obrázek se dá kliknutím zvětšit)
  Doba studií:
                                 

  Prázdniny s vlastními dětmi:
             

  Příklad společné práce jejích žáků:


  Největší obraz (215 x 131 cm) olej na 3 roletách sešitých dohromady, r. 1969?  Období připomínající více či méně Grandma Moses:
             
   

  Konkrétní místa (kde žil její syn, dcera, otec [nedokončený obraz]):
             

  Další nedokončené obrazy:
           Almanach 100 let Berounského gymnázia Joachima Barranda
  Seznam maturantů
  Maturitní ročník 1945, třída A, třídní Jaroslav Zíma:
  Jaroslav Baše, Stanislav Brajer, Eva Brýdlová, Arnošt Černík, Stanislav Čuba,
  Naděžda Divišová, Emil Filip, Jiří Froněk, Roman Froněk, Zdeněk Hašler,
  František Horák, Růžena Hrádková, Milena Chadrabová, František Charvát, Eva Knoblochová,
  Ladislav Kotrba, Ladislav Koubík, Vlasta Krákorová, Růžena Kreisingerová, Zbyněk Ksandr,
  František Kvasnička, Milada Kubíčková, František Kvapil
  www.gymberoun.cz:
  Talichova 824, Beroun, 266 01; mapa

  Má 1. dcera Nikola

  Má dcera Nikola Tlustá
  (*22.6.1973 v Praze) vystudovala učební obor "Zpracování technické dokumentace" + křesťanské gymnázium s VŠ režimem studia na Husitské fakultě UK + angličtinu na London school.
  Mají v ní velkého zastánce bezbranná zvířata.
  Životopis Nikoly Tlusté  Nikoliny kresby a fotky plus fotky s ní:

                 


                                  .                                                         .

  Má 2. dcera Marika

  Má dcera Marika rozená Tlustá je farářkou.
  Krom toho maluje, zpívá a vytváří webové stránky sboru Vyšehrad, ve kterém slouží:
  http://sites.google.com/site/ccshpraha2vysehrad/home
     Můj bratr

  Můj bratr Honza
  (Ing. Jan Tlustý, *1.5.1951 v Praze) je strojní inženýr - jako táta.
  (obor Výrobní stroje a zařízení a Průmyslové roboty a manipulátory)
  Je dost čerstvě ženatý
  (také za Káťu, jako já) a má malou holčičku Deboru (*8.6.2001 v Praze).
  Výpis z CV   E-mail

     

         

     
  Asi roční Debora s dědou v létě 2002                                             Debora

     
  Debora s tátou a babičkou                                                                   Debora s dědečkem a s mámou

  ... a Debora s rabínem Sidonem v prosinci 2005.

  01. 08. 2003, Magazín Lidových novin, Dita Hradecká: Píseň ze tmy - Katryna Kolcová
  14.8. 2003: Kateryna Kolcova: Blízko je den
  18. 11. 2003: Lepší facka od přítele, než polibek od protivníka
         
  Webová stránka, kterou Honza udělal své ženě Kateryně:
  http://kateryna-kolcova.webzdarma.cz/czindex.htm
  Další stránka u Steepforest http://steepforest.cz/kateryna/v1/, kde jsou i nahrávky v mp3

  Její desky:
         
  Yadid Nefesh
  // 2000:
  Psalm 121, Yadid Nefesh, Shomrej Shabat, Amol Iz Geven, Saposhkelex, Jankele, Varnichkes, Zog mir du shejn mejdele, Adio querida, Aire de mujer, Spanish flies, La Serena, Public place, Yber betten, A pastexel
  Blízko je den // 2003:
  Inspiration Klezmer // 2006:
  Echod mi jodeo?, In der Finster, Esn est Zich, Nikolaev Chaids' Nigun, Volt ich gehat kojech, Oj dortn, dortn, Tsvey taybelekh, Roys, roys, Drunk Wedding, Frajíru, Universal Lover, Oj, oj, oj Rebe, Oj klubitsja tumanitsja, Dunaj, Dunaj, Vitre, vitroňku, Schnur mayn schnur Vid takoji tosky mp3


    http://profil.vsevjednom.cz/jan.tlusty
     Má sestra

  Má sestra Eva rozená Tlustá
  (27.7.1952 na prázdninách u babičky v Berouně) , pracovala od roku 1983 v New Yorku. Její práce mají záběr od kreseb po sochy, design nábytku, výrobků a interiéru, až po design šperků.
  Její tvůrčí projev odráží její osobní víru v důležitost logiky, řádu, koncentrace a přímosti při prezentování myšlenky.
  Po přerušených studiích v Praze studovala na Parsons School of Design v New Yorku, kde poté také po mnoho let vyučovala.
  Pak vyučovala na New York University na katedře Art and Art Professions a na Rhode Island School of Design.
  Nyní je docentkou na VŠUP v Praze, kde vede ateliér K.O.V. - Koncept - Objekt - Význam.
  Citace z www.vsup.cz:
  "Vedoucí ateliéru Eva E.: Tvorba Evy E. je rozsáhlá.
  Patří k významným světovým uměleckým šperkařům a zároveň působí v oblasti architektury, designu, výtvarného umění a věnuje se kurátorské a výstavni činnosti.
  Dlouhodobě přednášela na New York University, Parsons School of Design a Rhode Island School of Design.
  Její díla jsou zastoupena v řadě významných sbírek ve Spojených státech i v Evropě,
  napřiklad v Brooklyn Museum of Art, Cooper-Hewitt Design Museum, Museum of Arts and Design a Metropolitan Museum of Art v New Yorku; Renwick Gallery ve Washingtonu, D.C. Museum of Fine Arts v Montrealu, v Bostonu a v Houstonu, v Pinakothek der Moderne v Mnichově...
  Zúčastnila se mnoha samostatných a skupinových výstav po celém světě.
  Z ocenění stojí za zmínku Residency, Rockefeller Study Center, Bellagio, Italy, Fellowship, 1993, New York Foundation for the Arts a Form 2003, for mono cimetric, Bundesverband Kunsthanwerk, Germany."


  VIDEO: Interview s Eviným mladším synem Markem

    

  3. února 2011:     VIDEO Krásný ztráty Michala Prokopa
  15. června 2007: VIDEO Na plovárně s Markem Ebenem     program Na plovárně


  27.2.2009, Designérka Eva Eisler: Měli bychom být k sobě tolerantnější
  www.novinky.cz/kultura/162531-designerka-eva-eisler-meli-bychom-byt-k-sobe-tolerantnejsi.html                                             

         


  Jubilee Church v Římě
  (Dio Padre Misericordioso, Via F.Tovaglieri, čtvrť Tor Tre Teste, S41,52,57 V12,35,07),
  u kterého Eva trošičku přispěla k ideovému návrhu svého muže, se kterým spolupracuje na jeho projektech více či méně
  na webu Richarda Meiera
       

      

   
  Proč říkat 5 větami, co jde říct 2 slovy 
  Uměleckoprůmyslové muzeum vystavuje šperky Evy
  Nic navíc
   

  John E. * 12.07.1946 - Londýn, Velká Británie
  Realizace a projekty:  Museo dell'Ara Pacis ,
  2006

  Řím, Itálie
  Kostel Dio Padre Misericordioso (Jubilee Church)
  2003

  Řím,     Muzeum uměleckých řemesel
  , 1985
  Frankfurt nad Mohanem, Německo

  Arkády Pankrác - Urbanisticko-architektonická studie Masterplan: Richard M. + John E.

     
  Můj 1. vnouček Matěj
  (*16. února 2007)

                                         


  29. května 2007 přišel Matýsek pozdravit seniory v jejich Denním centru:
                                                     

     

                 

  Křest ve věku 3 let v kostelíčku Jana Křtitele Na prádle:
  (autor Miloš Velek)
                                     

  Můj vnouček Theodor
  (*18. prosince 2014)
  THEO --- 1. den po narození (porodnice v Podolí):


  THEO --- 2. narozeniny:


  THEO --- 2,5 (KUKS 29. července 2017)  Má kočička Pacička
  (*25.10.2002 = 5 dní po odchodu mého táty)

                                 

                         


  Mé rybičky

                                 


  film
  www.apple.com/quicktime/download/

  V akváriu nám zbyly jen 2 samičky mečovky červené (Xiphophorus).
  Přestože nikdy nepřišly do styku se samcem, začaly rodit mláďata - zase samé samičky.
  Nakonec se stal další zázrak, že porodily i 1 samečka.
  Partenogeneze Parthenogenesis
  Pathological Parthenogenesis


  Mé rostliny
  aneb "Co se vejde na 1 panelákový balkón":


  Tento koníček tu zabral již tolik místa, že jsem ho přesunul na samostatný web www.plody-na-lodzii.wz.cz
  Ukázka z jeho obsahu:

  Mé 3 postřehy z jejich pěstování:
  1) Když chci pěstovat něco krásného, proč by to nemohlo současně i plodit?
  2) Zjistil jsem, že plodiny nejsou o nic méně krásné než ty oficiálně "okrasné". Připadá mi teď nesmyslné dělit zahrádku na "užitkovou" a "okrasnou" část. Je to degradace těch nejúžasnějších a nejzázračnějších rostlin!!!
  3) Ony vůbec nejsou hloupé. Kdo z nás ví jak jenom z nerostných látek vytvořit mandli? A mandloň to umí. Nikdo jiný (dokonce ani žádná jiná rostlina) v celém známém vesmíru než pomerančovník zase neví, jak udělat z hlíny pomeranč. Atd.
  (:--))

  čT2 - Václav Cílek: EKO-ZAHRADY


  Má auta

  Volvo V70II :


  5 předchůdců:
     

  Name: Örjan Sterner
  Born: 1966
  Family: Wife and one daughter. Another child on the way
  Lives in: Mandalay Beach, Oxnard, California
  Drives: Volvo V70
  Profession: Car designer
  Education: Degree in industrial design
  Merits: Volvo V70, frontal design of the Volvo S60 R and Volvo V70 R


  Škoda Felicia:


  Barva nárazníků: Odstín RAL 6029 ----- mint green = česky "Mátová zelená", 400 ml = 93 Kč
  (vzorkovnice barev RAL (classic) je celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů, který se používá především v průmyslové výrobě interiérových či exteriérových nátěrových hmot a stavebnictví obecně.)
  Nejlevnější barvy:
  www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz
  Nuselská 88, 140 00 Praha 4, Po - Pá: 07:00 - 18:00, So: 08:00 - 12:00
  +420 840 800 804, mobil: 777 100 004
  st. tramvaje U Jezerky
  Píseň ---- Těžkej Pokondr: Felicie

  Škoda Forman --- co mi někdo ukradl ---:


  Tabulka Spotřeba mé Škody Forman 1,3

  přes milion kusů
  Karosérii navrhnul Marc (Marcel) Deschamps (*1944), Francouz (Belgičan?), který byl vedoucím návrhářem ve "Stile Bertone S.p.A." (1978-1991)
  Heuliez Torino design studio (1992-2000) - od r.2000 si otevřel vlastní studio a spojil se s "FORMA.T. SRL" (www.tesco.it)
  (viz
  http://leroux.andre.free.fr/carrossiersdeschamps.htm
  též a seznam jeho aut z let 1980-1992, čili do Favorita)
  Avtomobil 6-2003: Mark Dešamp: Styl sovremennovo avtomobila dolžen byť seksualnym
     
  Interiér navrhnul Eugenio Pagliano (*1944) ze "Stile Bertone S.p.A."
  Konstrukce: Ing. Petr Hrdlička, CSc.
  Je to jediné auto české historie navržené českými konstruktéry + slavným italským studiem.
  (od Felicie dál už o škodovkách rozhodovali Němci z Volkswagenu)
  Manuály:
  http://www.maxiforum.cz/index.php?PHPSESSID=43d5da6b6e79c5ba20461f514f0b3deb&topic=26927.msg91946#msg91946
  Schěma elektriky ...
  Zimní kola za 3.000,-
  Favorit - hluk a co s ním z www.dfens-cz.com/oldschool

  Fotka od Bohumíra Šebka: "Za oslíkem je český Favorit - auto bohatších Káhiřanů"
  Jan Králík:
  V soukolí okřídleného šípu - zákulisí automobilky Škoda očima konstruktéra Favoritu Petra Hrdličky
  Optické vlákno: www.sroubky.cz - BB ELEKTRO, Obchodní areál, Táborská 538, Benešov: Po-Pá: 7-17, So: 8-11:30. (4,61 Kč)

  Hliníkové šrouby: www.sroubky.cz - JASANSKÝ, Masarykovo n. 153, Benešov: Po-Pá: 8-17, So: 8-11.

  Lamelové clony --- měkké plastové pruhy

  Má stránka www.oil-saving.wz.cz --- o tom, jak ušetřit benzín  Můj byt
  aneb pokus udělat z panelákového mini-bytu "PASIVNÍ" BYT (= s malou spotřebou energie)
  + s přírodnějšími a pokud možno nehořlavými materiály (navíc za minimální náklady)

  "Vana" z dlaždiček v kuchyni (místo potrhaného lina):
  (křivé linie jsou výsledkem smontování 1 fotky ze 3 fotek, ne mého dlaždického umění)


  Nová podlaha na balkoně --- má 2 hlavní funkce:
  ----- zmenšení spádu z 33mm/m na 3mm/m (přílišný spád komplikoval používání)
  ----- tepelná izolace podlahy
  (6 klínů 1m/1m/3cm(6cm) na zakázku v jackon.cz Měšice; celkem jen za 360,- Kč)


  Izolační deska z 1 kusu před dolní část balkonu:
  LEXAN Thermoclear LT2UV 10,0/2RS 1700 transparent
  panel 583 x 113 cm uříznutý z panelu 600x125cm za 2400,-Kč u Ferona Thyssen Plastics, Králův Dvůr
  (připevnění zcela bez děr === po straně v liště a v místě dotyku se zábradlím --- silnými magnety uvnitř dutinek)
           Mí předkové

  Tátovi rodiče: Ladislav Tlustý a Božena Franková:
         

  Vojtěch Frank, otec Boženy Frankové:
  Mámy rodiče: Josef Krákora a Julie Vobrová:
  Dopisy Julie Vobrové->Krákorové dceři Vlastě Krákorové->Tlusté (= naší mámě) 1947-1955
   () {

  Josef Vobr a Julie Plottová, rodiče Julie Vobrové:
       
  Stromy života v naší rodině

  Můj strom na www.myheritage.com

  Můj strom na facebooku  Příjmení mých předků a jejich sídla :
 • Buňat (Velká Lečice u N.Knína, panství Karlštejn)
 • Diviš ()
 • Frank (Doudlevce 37, Plzeň)
 • Heller (Radobšice, Radobyčice, Plzeň)
 • Hrbek (Vlčetín, Jihlava?)
 • Chadima (2x, Horní Dubenky 33, mlýn, Jihlava)
 • Kobza (Vlčetín, Jihlava?)

 • Kordule (Daleké Dušníky 17, Příbram)
       

 • Koutný (Nová Ves 6, Jihlava?)

 • Krákora (Svaté Pole 25, Příbram)
     
     

 • Krejsa, Kreyza (Voznice 12, Příbram?)
     

 • Kyncl, Kincl (Hlinsko, Chrudim)
 • Malát (Hlinsko 62, Chrudim)
 • Medek (Hlinsko 95, Chrudim)
 • Minařík (Zahořany 22, u Mníšku)
 • Novák (Radlice, Jihlava)

 • Novotný, Nowotný (Dlouhá Lhota 3, Příbram)
     

 • Plott (Dlouhá Brtnice 61, Jihlava, mlýn)
 • Plucar (Horní Němčice, mlýn, Jihlava?)
 • Pražan (Hlinsko 9, Chrudim)
 • Prokop (Hlinsko 303, Chrudim)
 • Sobota (Štítov 42, Plzeň)
 • Sokol (Hlinsko 33, 379?, Chrudim)
 • Šafránek (Hlinsko?, Chrudim)

 • Tesárek (Daleké Dušníky 19 ->17, Příbram)
     
         

 • Tlustý (Hlinsko 215->303, Chrudim)
 • Vobr, Wobr, Bobr (Ctiboř 18, Jihlava)
 • Voldán, Woldán (Hlinsko 6, Chrudim)  8 generací TLUSTÝCH
 • Tento malý průzkum jsem dělal proto, že jsem vždy pociťoval jako újmu, že jsme nikdy nevěděli o žádných příbuzných z tátovy strany, což asi způsobil tátův otec tím, že se již zamlada přestal stýkat se svými rodiči a svou rodinou.


  1) Mé děti:
  Nikola Tlustá, * 22. června 1973 v Praze
  Marika rozená Tlustá, * 14. července 1974 v Praze (Husitská farářka, malířka)
    (dcera mého bratra Jana = Debora Tlustá , * 8. června 2001 v Praze,
    synové mé sestry Evy = Martin Eisler (* 17. října 1977 v Praze) a Marek Eisler (* 6. ledna 1980 v Praze)
   
  2) :
  Martin Jiří Tlustý, * 2. listopadu 1949 v Praze
    (můj bratr = Jan Tlustý, * 1. května 1951 v Praze; strojní inženýr
  má sestra =
  Eva rozená Tlustá, 27. července 1952 v Berouně; šperkařka a designérka)

  3) Mí rodiče :
  Jiří Tlustý, * 5. 1. 1921 v Praze, + 20.10.2002 v Gainesville, FL, USA (strojní inženýr, Prof., Ing., Dr., výzkumník)
    (jeho bratr-dvojče = Vojtěch Tlustý /Prof.PhDr.DrSc., Plzeň 5.1.1921- Praha 21.8.1989, www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/tlusty.html/
  má s
  Milenou Tlustou /Doc.PhDr. Kácov(?) - Praha 13.3.2018/ syna Vojtěcha Tlustého )
  Vlasta rozená Krákorová , 4.7. 1926 v Praze, + 19. 11. 1999 v Praze (malířka, evangelík)

  4) Mí pra-rodiče:
  Ladislav Jan Tlustý , * 7. srpna 1875 v Hlinsku č. 303, (okres Hlinecký, hejtmanství Chrudimské), + asi 1938   (starosta města ???, ředitel blázince v ???)
    (jeho sourozenci:
 • bratr Stanislav Jan Tlustý , * 26. 7. 1870 v Hlinsku 303, † 21.3. 1872
 • sestra Anna Matylda Tlustá -- Pacáková , * 6.4. 1872 v Hlinsku 303, † 17.3. 1952 v Hlinsku 67
    [vzala si 4.7. 1893 Jindřicha Ladislava Pacáka, hodináře a katolíka z Chrudimi 90, * 25.6.1863
    katolíkům Janu Pacákovi a Františce dceři Josefa Reichla, krajského posla v HK] 
 • bratr František Jakub Tlustý, * 25.7. 1877 v Hlinsku 303, † 15.1. 1878  
 • bratr Jan Antonín Tlustý, * 2.11. 1878 v Hlinsku 303, † 14.4.1879  
 • sestra Marie Josefa Tlustá, * 22.10. 1880 v Hlinsku 303, † 24.1. 1882 v Hlinsku  
 • sestra Božena Františka Tlustá -->Heráfová , * 21.6. 1882 v Hlinsku 303 (kř. list vydán 12.4.1902;
    vzala si 20.5. 1902 Bohuslava Heráfa, as. SZ dráhy ve Všetatech–Přívorech č. 86,
    * 11.4. 1879 v Rosicích u Pardubic katolíkům Matěji Heráfovi, přednostovi st. v Rosicích, a
    Vítězslavě, dceři Josefa Schönbergera/Šenberga, měšťana v MB 65.
    BFT-H a BH spolu měli 2 syny:   ? Heráfa, * asi 1904, a Zdeňka (Matěje) Heráfa,
    *5.11.1911 v Josefově n.Metují (o. Jaroměř) č.141, a dvojčata, která brzy zemřela)
    
 • bratr František Felix Tlustý, * 20.11. 1884 v Hlinsku 303, † 17.(14.) 3. 1885)
  Božena rozená Franková , 28. června 1889 v Plzni, Říšské př. 548, + 2. září 1978 v Plzni na Valše (šéfkuchařka, katolička)

  5) Mí 2xpra -rodiče:
  Jan Evangelista Tlustý , * 27. prosince 1842 v Hlinsku č. 9, + 15. června 1889 v Hlinsku 103 na "tuerkule"; sine prov. – culpa domesticor (pláteník, obchodník v plátně, měšťan, katolík,
    v době svatby [7.9. 1869 v Hlinsku 303] závodčí od c.k. 21. pěšího pluku)
    (jeho sourozenci:
    bratr
  František Tlustý, * 17.2. 1845 v Hlinsku 9, † 23.2.1864
    bratr
  Václav Tlustý, * 13.8. 1848 v Hlinsku 7, † 22.9.1854
    sestra
  Anna Tlustá -->Prokopová, * 11.9. 1852 v Hlinsku 7 [vzala si 8.10. 1872 v Hlinsku 77
    Jana Prokopa, řezníka * 13.5.1845 Josefu Prokopovi řezníkovi z Hlinska 463 a
    Josefě roz. Plíhalové z Hlinska])
  Anna rozená Sokolová , 31.10. 1841 v Hlinsku
    (katolička; rodiče
  Matěj Sokol , tkadlec z Hlinska 303 a Marie Kinclová z Hlinska)
   
  6) Mí 3xpra -rodiče:
 • František Serafinský Tlustý , * 9.5. 1815 v Hlinsku č. 215 (hrnčíř, katolík)
    (jeho sourozenci:
    sestra
  Josefa Tlustá , * 23.2. 1801 v Hlinsku 215
    bratr
  Josef Jan Tlustý , * 29.5. 1803 v Hlinsku 215
    bratr
  Antonín Tlustý , * 27.12. 1807 v Hlinsku 215
    sestra
  Kateřina Tlustá , * 17.9. 1812 v Hlinsku 215)
  Dorota rozená Pražanová , v Hlinsku č. 9 (katolička, její otec: Josef Pražan , obuvník v Hlinsku 9, její matka: Dorota Woldánová z Hlinska 6)

  7) Mí 4xpra -rodiče:
  Jan Tlustý , * 1.11. 1765 v Hlinsku č. 215 (katolík, hrnčíř)
    (jeho sourozenci:
    bratr
  František Tlustý , * 6.10. 1763)
  Kateřina rozená Medková , asi 1770 v Hlinsku č. 95
    (katolička; svatbu měli 22. 1. 1788; její otec kožešník
  Josef Medek , matka Lidmilla Šafránková )

  8) Mí 5xpra -rodiče:
  Jan Tlustý (poddaný k Rychenburku)
  Ludmila rozená ?????   (poddaná panství Richenburského)
  Existuje spojitost?:
  1) Oldřich Tlustý, * 4. 11. 1921 (Chrast, "Rosbotzerg. 300" - 20 km od Hlinska), +21. 1. 1945 v Dachau

  2) Z Rodokmen rodu Kirchnerů:

  Filomena Marie Tlustá (žila 1 rok, *2.7.1888-19.3.1890, rodiče: Anton Tlustý + Marie Kirchnerová)

  Anna Marie Tlustá (*13.6.1881, rodiče: Vilém Tlustý + Josefa Tlustá, synové: Josef Kirchner(*7.8.1901 Mor.Svratka č.15 - 16.4.1970) + František Kirchner(*31.5.1906 Křižánky č.62))
  + Josef Kirchner (*31.3.1875 Mor. Křižánky, svatba 27.5.1901)

  Vilém Tlustý (Rolník v Mor.Svratce, asi: *25.7.1851 v Herálci, jediné dítě: Anna Marie Tlustá *13.6.1881.; V r.1880 už není v Herálci, JB)
  + Josefa Tlustá (asi z Herálce č.13 *1853, také v roce 1880 již není v Herálci)

  Anton Tlustý (*1851, 1878 - krejčí v České Svratce č.22, rodiče: Jiří Tlustý + Anna Kostelecká, 1888 - domkař v M. Křižánkách č. 53, dcera: Filomena Marie Tlustá (*2.7.1888))
  + Marie Kirchnerová (svatba 21.5.1878 v Křižánkách č.53)

  Jiří Tlustý (měšťan v Č.Svratce, syn: Anton Tlustý)
  + Anna Kostelecká

  3) 117 Tlustých, kteří žili v USA v roce 1930  Krákorové (tj. od tatínka mé mámy):
  Josef Krákora:
     

  Julie Vobrová - druhá žena Josefa Krákory (tj. moje babička):
  Dopisy Julie Vobrové->Krákorové dceři Vlastě (Krákorové->Tlusté) 1947-1955, kde jsou i zmínky o dědečkovi


  Josef Vobr a Julie Plottová, rodiče Julie Vobrové:
     


  Kresba dědečka ve "fodelu" v Berouně od jeho dcery Vlasty:  VNUCi Josefa Krákory
  (+ jejich partneři) a jejich děti a vnuci:  1) od dcery Heleny:
        ...: ..., ...
        ...: ..., ...

  2) od syna Jindřicha:
        ... : ..., ...
       
  Jindřiška: ..., ...

  3) od syna Bohuslava:
       
  Bohuslav: ..., ...
       
  Zbyněk: ..., ...
       
  Pavla: ..., ...

  4) od dcery Marie:
       
  Petr (+Alena): Pavel, Andrea
       
  Pavel (+...): Petr + ...
       
  Marie ..., ...

  5) od dcery Vlasty (+ Jiřího Tlustého):
       
  Martin (autor tohoto webu):
        (+ 1. žena Miluše): Nikola + Marika (+Ivo): Matěj, (+Tomislav): Theodor
        (2. žena = Kateřina)
       
  Jan (+ Kateryna): Debora
       
  Eva (+ John): Martin + Marek (+Lubica): William Theodore +
  Strom života

  = chronologicky 8 generací KRÁKORŮ:

  1) PRA-PRAVNUCI Josefa Krákory:
  od dcery Heleny:
        ...: ..., ...
        ...: ..., ...
  od syna Jindřicha:
        ... : ..., ...
        Jindřiška: ..., ...
  od syna Bohuslava:
        Bohuslav: ..., ...
        Zbyněk: ..., ...
        Pavla: ..., ...
  od dcery Marie:
        Petr (+Alena): Pavel, Andrea (+...): David
        Pavel: Petr + ...
        Marie: ... + ...
  od dcery Vlasty:
        Martin (+Miluše): Nikola, Marika (+Ivo): Matěj, (+Tomislav): Theodor
        Jan (+Kateryna): Debora
        Eva (+John): Martin, Marek (+Ľubica): William Theodore +


  2) PRAVNUCI Josefa Krákory:

  od dcery Heleny:
        ...: ..., ...
        ...: ..., ...
  od syna Jindřicha:
        ... : ..., ...
        Jindřiška: ..., ...
  od syna Bohuslava:
        Bohuslav: ..., ...
        Zbyněk: ..., ...
        Pavla: ..., ...
  od dcery Marie:
        Petr (+Alena): Pavel + Andrea
        Pavel: Petr + ...
        Marie: ... + ...
  od dcery Vlasty:
        Martin (+Miluše): Nikola + Marika
        Jan (+Kateryna): Debora
        Eva (+John): Martin + Marek


  3) VNUCI Josefa Krákory:

  (podrobněji výše)
  od dcery Heleny: ...
  od syna Jindřicha: ... Jindra
  od syna Bohuslava: Bohuslav + Zbyněk + Pavla
  od dcery Marie (+... ): Petr + Pavel + Marie
  od dcery Vlasty (+ Jiřího Tlustého): Martin + Jan + Eva


  4) Děti Josefa Krákory:
  s 1. ženou Annou Antonií Krákorovou (Svobodovou):
  (14. ledna 1882 Karlín, Hodonín - 24. březen 1923 Praha)

  Helena Antonie Červinková (Krákorová)

  (8. dubna 1904 Karlín 317, Praha - 20. ledna 1971 Horní Počernice, Praha)

  Jindřich Krákora

  Bohuslav Krákora

  Marie Stieglerová (Krákorová)


  s 2. ženou Julií Vobrovou:

  Vlasta (má matka)
  rozená Krákorová , 4.7. 1926 v Praze, + 19. 11. 1999 v Praze (malířka, evangelík)
  její muž:
  Jiří Tlustý , * 5.1.1921 v Praze, + 20.10.2002 v Gainesville (strojní inženýr, Prof., Ing., Dr., výzkumník)
  (jeho bratr-dvojče = Vojtěch Tlustý /Prof.PhDr.DrSc., 5.1.1921-21.8.1989/ má s Milenou Tlustou /Doc.PhDr., Kácov(?) - Praha 13.3.2018/ syna Vojtěcha Tlustého)

  5) Mí pra -rodiče:
  Josef Krákora , *15. srpna 1877 ve Svatém Poli 25 u Dobříše (v domečku vedle školy a proti kostelu), + 13. prosince 1957 v Berouně   (zámečník a technický úředník v ČKD, katolík; měl ve Sv.Poli asi 10 sourozenců)
  --- bratr: František *29.1.1875 (Daleké) Dušníky č.17 - 14.3.1879 Svaté Pole)
  --- sestra: Anna Psíková (Krákorová) * 3. dubna 1881 Svaté Pole (vzala si Karla Psíka z Malé Hraštice
  --- sestra: Maria Krákorová *3. dubna 1886 Svaté Pole
  (kmotrové: Josef Pecka, rolník Sv.Pole, Anna Marhoulová, žena Jana Marhoula, rolníka ve Sv.Poli)
  (farář Václav Brož, bába Anna Kordulová z Dušníků, "skoumaná")

  1. žena:
  .................
  2. žena:
  Julie rozená Vobrová, 6.1.1889 ve Ctiboři 18 (u Počátek) + v Praze (zahradnice, úřednice, evangelík)
   
  6) Mí 2xpra -rodiče:
  František Xaver Krákora , *5.11.1843 ve Svatém Poli 25; (domkář, katolík, kostelník ve Sv.Poli, původně "nádeník (Daleké) Dušníky 17"?)
  Marie rozená Tesárková , v (Dalekých) Dušníkách 17 (* 2. srpna 1855 - 18. květen 1886 Svaté Pole)
  (otec Marie Tesárkové:
  Josef Tesárek , domkář (Daleké) Dušníky 17, jeho otec: Antonín Tesárek , domkář z (Dalekých) Dušníků 19, jeho matka: Marya Nowotná z Dlouhé Lhoty 3
  matka Marie Tesárkové:
  Alžběta Nowotná , "tamtéž", její otec: František Nowotný , domkář z (Dalekých) Dušníků 17, její matka: Marya Kordulová z (Dalekých) Dušníků 17)
  (sourozenci Marie Tesárkové: František *30.1.1862, Josef *4.1.1865-9.12.1883, Alžběta *25.5.1867-21.12.1889, Václav 14.7.1876)

  7) Mí 3xpra -rodiče:
  Matěj Krákora , *ve Svatém Poli 25; (domkář Svaté Pole 25)
  Lidmila rozená Minaříková , *v Zahořanech 22
  (panství/okres Dobříš; u Mníšku; její otec:
  František Minařík , chalupník Zahořany 22, její matka: Kateřina Buňatová z Velkých Lečic u N.Knína, panství Karlštejn)

  8) Mí 4xpra -rodiče:
  Jan Krákora , *ve Svatém Poli 25; (domkář Svaté Pole 25)
  Kateřina rozená Krejsová /Kreyzová   z Voznic 12;
  Příjmení předků Josefa Krákory a jejich sídla:
  (podle abecedy)

  Buňat (Velká Lečice u N.Knína, panství Karlštejn)

  Kordule (Daleké Dušníky 17, Příbram)
   

  Krákora (Svaté Pole 25, Příbram)


  Krejsa, Kreyza (Voznice 12, Příbram?)


  Minařík (Zahořany 22, u Mníšku)

  Novotný, Nowotný (Dlouhá Lhota 3, Příbram)


  Tesárek (Daleké Dušníky 19 ->17, Příbram)

       Existuje spojitost?
  --- Jan Krákora *23.6.1867 Drásov 39, o. Dobříš, bydliště Tejnka 47, o. Smíchov

  jeho rodiče:
  Matěj Krákora, býv. hajný, Milšice 34 + Terézie Laburdová, Jince 78
  jeho žena:   (svatba ve 27 a 19: 13.1.1895 ve Sv.Markétě v Břevnově)
  Marie Brkalová *2.8.1875 Podbaba 131, o. Smíchov
  její rodiče:
  Václav Brkal, kočí, Pobaba 109 + Anna Ungrmanová, Popovice u Berouna

  --- Josef Krákora (*20.08.1866 + 31.05.1892 Březové Hory, Příbram) horník - zasazovač, žil v Buku (PB). Zahynul při důlním neštestí na Březových (PB), při kterém zahynulo 319 horníků.
  (viz Jaroslav Korbel Podbrdský: HORNÍCI A HUTNÍCI, Příbram 2005).

  --- Kateřina Krákorová z Nechalova (Drhovy) + Josef Pešata ze Slovanské Lhoty (Drevníky)

  (jejich syn = František Pešata *13.6.1826, svatba asi 1830 až 1850)

  Rodiče Kateřiny Krákorové:
  Matěj Krákora, sedlák z Nechalova č.1 (za Rybníky), poddaný k Dobříši a Alžběta Havelková z Vobor u Příbrami.

  Kdo může být Jan Krákora, který namaloval tento obraz v roce 1930?:

  Rozloučení se Slávkem Pincem (1943-22.6.2007) ve Svatém Poli 28.6.2007
  Pouť po cestě, kterou kráčel mnoho let ze Lhotky do Svatého Pole, kde sloužil jako kostelník
  (stejně jako náš společný pradědeček František Xaver Krákora)  Odkazy:

  13.01.2013: Hledat předky je pořád lehčí --- mormoni digitalizují české matriky
  Archiv Opava
  23. Únor 2011: Digitalizované matriky SOA Zámrsk
  Archivní katalog Praha

  Osobní web na www.myheritage.cz

  Mapy výskytu jmen v Německu na www.ancestry.de (zadá se jméno ... a vypadne mapa!!!)

  http://www.genebaze.cz/

  Ceny testů (Y=2450,Mt=2450,oba=4700) Bavorská 856, P5
  Ceny, Na Florenci 19, P1
  20.6.2007, Marek Minárik, Genomac + LN: On-line o DNA
  18.6.2007, Daniel Vaněk, LN: DNA z dvouřetězce utržená

  úvod      devitalizace   práce v Anglii      CV   rodina   odkazy  *
  *
  *